Alur Álvinnsla ehf

Heilsa og Öryggi

Alur álvinnsla leggur ríka áherslu á öryggi innan fyrirtækisins, bæði hvað starfsmenn og verktaka varðar. Við vinnum stöðugt að því að greina og stýra hættum í okkar umhverfi og stefnum á slysalausan vinnustað. Hjá Al Álvinnslu fá allir starfsmenn þjálfun í öryggismálum, kynntar eru verklagsreglur og þeim fylgt eftir með vikulegum fundum. Starfsmenn áhættumeta öll verk og halda vel utan um frávik sem kenna okkur að alltaf er hægt að læra af atvikum og koma í veg fyrir óhöpp og slys með góðum samskiptum og sameiginlegum markmiðum í öryggismálum.

Reglulega eru framkvæmdar úttektir öryggismála og markmiða, til þess að tryggja að gætt sé að öryggismenningu fyrirtækisins og framkvæmdar úrbætur sé þess þörf.

Öryggistrúnaðarmaður hefur sótt námskeið á vegum Vinnueftirlits Ríkisins og hefur umsjón með öryggismálum fyrirtækisins.

Alur Álvinnsla skal ýta under opin samskipti um öryggi og heilsu á vinnustaðnum þar sem allir geta tjáð sig um óæskileg atvik eða hættulegar aðstæður.

Alur leggur áherslu á að tryggja öruggt og heilsusamlegt starfsumhverfi. Að komið sé í veg fyrir slys og heilsutengda atvinnusjúkdóma. Stefna Als í öryggis- og heilbrigðismálum er eftirfarandi og hafa starfsmenn hana ætið að leiðarljósi. Markmið okkar og stefna; Að sjá til þess að starfsumhverfi sé heilsusamlegt og öruggt fyrir starfsmenn og aðra aðila sem tengjast starfsemi Als.

Að þjálfa starfsfólk í öryggis- og heilsumálum sem snerta þeirra starfssvið.

Að framkvæma áhættumat þar sem hættur eru greindar, metnar og brugðist við þeim með því að eyða þeim eða draga úr þeim.

Að sett séu mælanleg markmið í öryggis- og heilsumálum og stefnt á að gera sífellt betur.

Að upplýsa starfsmenn um árangur í öryggismálum.

Að fylgja lögum og reglugerðum varðandi öryggis- , heilsu og vinnuumhverfismál sem varða starfsemi fyrirtækisins.

Að tryggja að vélar, tæki og varasöm efni stofni ekki lífi og heilsu starfsfólks í hættu.

Að stuðla að andlegri, líkamlegri og félagslegri vellíðan starfsmanna.

Að halda utan um öll slys og hættuleg atvik með skráningum, og bregðast við með þeim með því að eyða hættu ef slys verða ítrekað.